สุรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล (เอก)

Beauty Gems Factory
President Chief Executive Officer


          มีคนเคยบอกผมว่า ในที่สุดแล้ว การเป็น มนุษย์ ก็ คือ ความทรงจํา หลายเดือนที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ในความเป็นจริงของ ของคําพูดนี้ ความทรงจําที่มีต่อ อาจารย์ เพื่อน พี่ น้อง ทีมงาน ของ ABC มันช่างมากมายมหาศาล เกินกว่าที่จะนํามาเขียนได้หมด ถ้าจะเขียนให้หมดคงจะต้องใช้เวลาเขียนกันทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ มันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ผมแทบจะไม่มีคําว่าเหงาหลงเหลืออยู่อีกเลย ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนนอนเหมือนได้อยู่กับเพื่อนตลอดเวลา อีกอย่างที่ได้พิสูจน์ คือ การให้ กับการรับ ประสบการณ์ที่ได้จากเพื่อนๆทุกคน คือการให้ที่บริสุทธิ์อย่างไม่ต้องการสิ่งตอบแทน มันช่างเต็มไปด้วย ความปิติ เป็นอย่างยิ่ง มันก็คือ การรับไปในเวลาเดียวกันที่ยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งใดในโลก ทุกวันนี้เพื่อนๆ ที่นี่คือ แหล่งพักพิงของผม ทั้งทางกายและใจ เป็นต้นตอของแรงบันดาลใจ ที่ทําให้ผมมีพลังอย่างมากมายในการทําสิ่งดีๆ ในโลกนี้ รักอาจารย์ เพื่อน พี่ น้อง และทีมงาน ที่นี่ทุกท่าน ครับ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า