ศรุต วานิชพันธุ์ (รัม)

DTAC
AVP/Unit Head Prepaid In- Life Marketing, Marketing Group


          ด้วยชื่อของวิทยากรทำให้ผมอยากมาเรียนมาก และได้พอมาเจออาจารย์ และชาว ABC ทั้ง 99 ท่าน ยิ่งทำให้ผมตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของ ABC จากที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งและคนดีก็เพียงพอแล้ว ABC ทำให้ผมรู้ว่าการเป็นคนที่ทำเพื่อสังคมนั้น ยิ่งใหญ่กว่าเพียงไหน จากที่เคยคิดว่ารู้เยอะในหลายๆ เรื่อง ABC ทำให้ผมรู้ว่า intellectual ไม่ได้เกิดจากการเรียน แต่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และการแบ่งปันให้กับผู้อื่น
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า